Mở lớp bồi dưỡng ArcGIS

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG ARCGIS CƠ BẢN

- Cung cấp cho học viên các khái niệm về GIS, cơ sở dữ liệu, tiến trình phát triển, các thành phần, cấu trúc dữ liệu GIS, chức năng của GIS, hướng phát triển và các ứng dụng cơ bản của GIS. Sử dụng phần mềm ArcGIS học viên sẽ tạo ra được ...